www.putixin.com
返回《一日一读》
返回《连载专栏》
 
 
 
佛学讲记
政策理论 文 学
动态报道 佛教心理学
介绍佛教 佛学禅定
介绍佛陀 佛教故事
人物介绍 生活的教育
幽默格言 海内外佛教
  上一页        下一页  

南传弥兰王问经卷下(78)/巴宙译
──────────────────────
敬礼薄伽梵、应供、正等正觉

第三 无上内外科医师

“尊者龙军,世尊亦曾作此说:‘诸比丘,我是婆罗门,应请求者,常清净手,持最后身,无上内外科医师’,但世尊亦说:‘诸比丘,于我之比丘弟子中少病患者,即此薄拘罗为第一。’世尊的身体曾数次患病是可见到。尊者龙军,若如来是无上,如是,‘诸比丘于我之比丘弟子中少病患者,即此薄拘罗为第一’一语为虚妄。若长老薄拘罗为少病患者之第一,如是,‘诸比丘,我是婆罗门,应请求者,常清净手,持最持身,无上内外科医师’一语为虚妄。此亦为一两难问题,今向你提出,请解决它。”

“大王,世尊亦曾作此说:‘诸比丘,我是婆罗门……无上内外科医师。’但彼亦说:‘诸比丘,于我之比丘弟子中少病患者,即此薄拘罗为第一。’但此乃就其所知晓之外来传承而言。大王,又如来的弟子中有站立者,经行者,他们或站立或经行度过昼夜,但世尊自己站立、经行或坐卧度过昼夜。大王,那些站立及经行的比丘,以此特点(比如来)优胜。复次大王,世尊有弟子是一坐食者,即使为生命也不再食。但世尊会有第二食,甚至第三食。大王,彼一坐食之比丘以该特点(比如来)优胜。大王,诸比丘各各以或此或彼种种事例分别被提及(优胜),然世尊则于戒、定、慧,于解脱,于解脱知见,于十力四无畏,于十八不共佛法、六神通而为无上优胜特点。

就佛陀之全胜境界而有此说:‘诸比丘,我是婆罗门,应请求者,常清净手,持最后身,无上内外科医师。’大王,于人群中有的出身高贵,或富裕,或有学问,或善技能,或勇猛,或警惕,但国王较彼一切人均为优胜。大王,于有情中世尊是第一最尊,优胜无上亦复如是。至于长老薄拘罗之免除病患乃因其(宿世)发愿所致。大王,当阿诺玛·达西世尊患胃痛病时,及毗婆尸世尊与其六万八千弟子患草花病时,彼为一苦行者,因以各种药物清除诸病,而得少病,遂说:‘诸比丘,于我之比丘弟子中,少病患者即此薄拘罗为第一。’但大王,若世尊病或不病,或修头陀行,或不修头陀行,实无一人如彼世尊。

“大王,天中天之世尊于曾解释最胜《杂阿含经》而说:‘无论何种有情,或无足或二足、或四足、或多足;或有形、或无形;或有想、或无想、或非想、或非非想,于彼有情中如来、应供、正等正觉佛是为第一。’”

“尊者龙军,善哉!其事如是,我接受它。”

第四 如来开发古道

“尊者龙军,世尊亦曾作此说:‘诸比丘,如来、应供、正等正觉佛是道路未开发者令开发。’但彼亦曾说:‘诸比丘,我已见古道──过去正等正觉佛所循的笔直古道。’

尊者龙军,若如来是道路未开发者令开发,如是,‘诸比丘,我已见古道──过去正等正觉佛所循的笔直古道’一语为虚妄。若如来曾说:‘诸比丘,我已见古道──过去正等正觉佛所循的笔直古道。’如是,‘诸比丘,如来、应供、正等正觉佛是道路未开发者令开发’一语是虚妄,此亦为一两难问题,今向你提出,请解决它。”

“大王,世尊曾作此说:‘诸比丘,如来、应供、正等正觉佛是道路未开发者令开发。’但亦曾说:‘诸比丘,我已见古道──过去正等正觉佛曾所遵循的笔直古道。’此二者皆为真实语。大王,当往昔时诸如来既曾凋谢,导师不在,道路淹没,如来以慧眼观见彼虽然已遭破坏、崩溃、障碍、阻塞、掩盖及不行之道路,但它曾为古昔正等正觉佛所遵循,以此理由遂说:‘诸比丘,我已见古道──过去正等正觉佛曾所遵循的笔直古道。’大王,当往昔时,诸如来既曾凋谢,导师不在,道路淹没、崩溃、障碍、阻塞、掩盖。现在如来令其通行。以此理由他说:‘诸比丘,如来、应供、正等正觉佛是道路未开发者令开发。’

注释:

①Anomadassi,古佛名。

②Vipassi,古佛名。

  上一页        下一页  
  佛教菩提心—佛教文化、佛学讲记、佛教心理、佛学禅定、佛教故事……
 

菩提心网站版权所有,转载请注明出处,翻印须征得本站授权
     
繁體中文